Διαφορετικότητα, Ισότητα Ευκαιριών και Συμπερίληψη – Diversity, Equity and Inclusion (DEI)

Οι βασικές αρχές της Διαφορετικότητας, της Ισότητας Ευκαιριών και της Συμπερίληψης, στηρίζονται στον σεβασμό των διαφορών, στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης, εκπροσώπησης και συμμετοχής στην κοινωνία για όλους, καθώς και στην προώθηση ενός αισθήματος αξίας και ενδυνάμωσης κάθε ατόμου. Οι διαφορές μπορεί να σχετίζονται με την Αναπηρία, τις ικανότητες, την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την κουλτούρα

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *